Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1.     Rendszeres létfenntartási támogatás

Összege: felnőttek esetében 22.800 Ft/fő/hónap, kiskorúak támogatása: 13.700 Ft/fő/hónap.

A foglalkoztatásba bevonható felnőtt korú menedékes személy, valamint a 16. életévét betöltött menedékes kiskorú személy (ha nem jár nappali tagozatos iskolai képzésre) a részére folyósításra kerülő első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét megelőzően köteles a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerinti járási hivatalnál szolgáltatást kérőként regisztrálni, és a járási hivatallal együttműködni. (Ez Szigetmonostor esetében a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát jelenti. Elérhetősége: 2000 Szentedre, Dunakanyar körút 1., Telefon: 06-26-500-031,
E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu)

A foglalkoztatásba bevonható személy a járási hivatallal történő együttműködése keretében a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 napot követően köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet – ideértve a közfoglalkoztatást is – elfogadni.

Megfelelő munkahelynek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályai megfelelően alkalmazandóak.

Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, ha

 1. a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és azt a magyarországi munkáltató igazolja,
 2. harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy
 3. iskola rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban és a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

A folyósítás feltétele továbbá mind a foglalkoztatásba bevonható, mind a foglalkoztatásba be nem vonható 6. életévét betöltött menedékes személy esetén, hogy a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerinti járási hivatal előtti –a folyósítást megelőző hónapban teljesítendő – megjelenési kötelezettségét teljesítse. A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött menedékes helyett a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

A támogatás a megjelenési kötelezettség teljesítését követően utólag kerül folyósításra. A járási hivatal a megjelenési kötelezettség teljesítésének tényéről a menekültügyi hatóságot tájékoztatja.

Ha a menedékes megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a folyósított összeget nem veszi át, az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.

A menekültügyi hatóság a 6. életévét be nem töltött menedékesek esetében ugyancsak gondoskodik a rendszeres létfenntartási támogatás folyósításáról, esetükben a járási hivatal előtt megjelenési kötelezettség nincs.

Amennyiben a foglalkoztatásba bevonható menedékes személy számára megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt a menedékes annak ellenére nem fogadja el, hogy azt köteles elfogadni, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság megszünteti. Ennek érdekében a járási hivatal 5 napon belül tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a felajánlott munkahely visszautasításának tényéről.

A menekültügyi hatóság a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során a menedékes

 1. közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban, vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,
 2. a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy
 3. külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

2.     Munkavállalás

A menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

A menedékes közfoglalkoztatott is lehet.

3.     Iskoláztatás

A menedékes gyermek a menedékeskénti elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően jogosult a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban részt venni, illetőleg ettől az időponttól kezdődően tankötelezett is. Ennek költségeit nem kell megfizetnie.  Jogosult a 149/2022. (IV.14.) Kormányrendelet alapján az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 6 hónapig a gyermekvédelmi törvény szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételére, azt követően pedig a gyermekvédelmi törvény szabályai szerint. Beiratkozás: területileg illetékes oktatási intézményben.

4.     Egészségügyi ellátás

A menedékesként elismert személy az alábbi ingyenes egészségügyi ellátások illetik meg, amennyiben nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban:

 • alapellátás
 • sürgős szükség esetén szakellátás, illetve kórházi ellátás
 • terhesgondozás, szülészeti ellátás
 • közgyógyellátásra jogosult – gyógyszer
 • onkológia és egyéb krónikus betegellátás
 • sürgősségi fogászati ellátás és fogmegtartó kezelés

Az ellátás helyszíne: területileg illetékes egészségügyi intézmény.

Különleges bánásmódot igénylő személy nem csak a sürgős szükség esetén jogosult szakorvosi és kórházi ellátásra, (pl. kísérő nélküli kiskorú, idős, fogyatékossággal élő személy, várandós nő).

5.     Okmány fordítási költségének megtérítése

A menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére – a társadalmi beilleszkedésének elősegítése céljából – az elismerést megelőzően keletkezett iratok, pl. a születési és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő fordításának költségét átvállalja. A fordítási költségeinek megtérítése iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó okiratokat, ennek megfelelően

a) a fordíttatni kívánt dokumentum eredeti példányát, valamint

b) a tanulmányok folytatásához vagy megkezdéséhez szükséges iskolai végzettségről szóló, a tanintézmény által kiállított igazolást, vagy a munkavégzéshez szükséges szakképesítésről szóló, a munkáltató által kiállított igazolást.

Ha a menedékes a tanintézmény által, vagy a munkáltató által kiállított igazolással nem rendelkezik, az igazolás csatolását az okmányfordítás céljára vonatkozó nyilatkozata pótolja.

6.     Okmány

A Magyarország által menedékesként elismert személy menedékjogot élvez. A menedékjog jogcím a Magyarország területén való tartózkodásra, továbbá védelem a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen. A menedékes részére a személyazonosságát, magyarországi tartózkodásának jogszerűségét, valamint a menedékeseknek nyújtott ellátásokra és támogatásokra való jogosultságát igazoló meghatározott formájú és adattartalmú okmány, menedékesek számára kiállított biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodási engedély kerül kiállításra. A menedékes tartózkodási engedélye külföldre utazásra önmagában nem jogosít.

A menedékesek jogosultak külföldről Magyarországra visszatérni, ennek érdekében Magyarország külképviseletei egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányt állítanak ki részükre.

Figyelem!

Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok részére nyújtott ellátásokra, kedvezményekre vonatkozó különös szabályok:

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hatásköre nem terjed ki a magyar állampolgársággal rendelkező személyekre!

Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok a rendszeres létfenntartási támogatás iránti kérelmüket szálláshelyük, illetve a számukra tartózkodás céljából kijelölt lakóhelyük szerint illetékes járási hivatalnál nyújthatják be, folyósításának feltételei ugyanazok, mint a nem magyar állampolgárok esetén.

Az Ukrajnából érkező magyar állampolgárok (magyar-ukrán kettős állampolgárok) magyar állampolgárságukra figyelemmel szabadon vállalhatnak Magyarországon munkát, munkavállalásuk nincs kötve munkavállalási engedélyhez.

Aki magyar állampolgársággal, vagy a magyar állampolgárságán kívül ukrán állampolgársággal is rendelkezik, rá a magyar állampolgárokra vonatkozó jogok és kötelezettségek vonatkoznak. Így a köznevelésben a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint vehetnek ugyancsak részt.

Magyar állampolgár, magyar-ukrán kettős állampolgárok a társadalombiztosítás szabályai alapján jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra.

Forrás: Menedékeseknek nyújtott ellátások és támogatások

Molnár Zsolt, polgármester és Demkó Katalin, aljegyző

Szigetmonostor

Back to top