Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Iparűzési, ingatlan, kommunális, építmény és telekadó, talajterhelési díj

Mint minden településen Magyarországon, Szigetmonostoron is hatályban vannak az úgynevezett helyi adók, melyekről Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011 (XI.28.) számú rendelete rendelkezik. Az aktuális adók listáját az alábbiakban ismerheti meg.

Magánfőzés szabályai

2018. január 1-től magánfőzést, jövedéki adóról szóló 2016. LXVIII. törvény 143. §-a és a 132.§-a szabályozza. Erre vonatkozó tájékoztatót ide kattintva ismerhetik meg.

Ügyintézési határidők

Az adóügyekben az ügyintézési határidőket az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 50. §-a és az 53. §-a, az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény 198. §-a, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) sz. kormányrendelet 1. § (0) bekezdése szabályozza. További információ ide kattintva ismerhető meg.

Iparűzési adó

 • Adóköteles: Az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
 • Adó alanya: a vállalkozó.
 • Adó alapja: A nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
 • Adó mértéke: adóalap 1,5%-a.

  Bankszámlaszám: 11742087-15393764-03540000

Idegenforgalmi adó

 • Adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként az  önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 • Adó alapja: A megkezdett vendégéjszakák száma.
 • Mértéke: Személyenként és vendégéjszakánként: 300 Ft.
 • Mentes az adó alól:
 1. 18. életévét be nem töltött magánszemély.
 2. A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély.
 3. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.
 4. Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja).

  Bankszámlaszám: 11742087-15393764-03090000

Telekadó

 • Az Önkormányzat illetékességi területén lévő telkek adókötelesek.
 • Adó alanya az akinek az ingatlan a naptári év első napján a tulajdonában volt.
 • Adó alapja: a telek m2-ben számított területe.
 • Mentes az adó alól: 
 1. Ófalu településrészen: Az építménnyel rendelkező telek 1000 m2-e.
 2. Horány településrészen: Építménnyel rendelkező telek 360 m2-e.
 3. Erdő művelési ágú telek.
 4. Építési tilalom alatt álló telek 50%-a.
 • Adó mértéke: 100,- Ft/ m2, de maximum 60.000,- Ft/év


  Bankszámlaszám: 11742087-15393764-02510000

Építményadó

 • Építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, lakóingatlanok és a kommunális adó hatálya alá nem tartozó ingatlanok adókötelesek.
 • Adó alanya: Az, akinek az ingatlan a naptári év első napján a tulajdonában volt.
 • Adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
 • Adó mértéke:
 1. Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény: 945 Ft/ m2
 2. Minden, a kommunális adó hatálya alá nem tartozó építmény: 945 Ft/m2
 3. Vendéglátó-ipari tevékenységre használt építmény: 840 Ft/m2
 4. Üzlethelyiség esetében: 420 Ft/m2
 5. Műhely esetén: 265 Ft/m2

Bankszámlaszám: 11742087-15393764-02440000

Kommunális adó

 • Kommunális adófizetés feltétele:  Az ingatlan lakóingatlan legyen és rendelkezzen állandó lakcímbejelentkezéssel.
 • Az adó alanya: Az, akinek az ingatlan a naptári év első napján a tulajdonában volt.
 • Az adó mértéke: 12.500 Ft/év/ingatlan
 • Kedvezmény: egyedülálló nyugdíjas vagy egy nyugdíjból élő házaspár, aki állandó lakos, továbbá az ingatlanban más személy sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik és az ingatlant nem is lakja, valamint aki az ingatlan-nyilvántartás hatályos adatai szerint az ingatlan vonatkozásában haszonélvezeti joggal, vagy tulajdonjoggal rendelkezik előző évekre vonatkozóan nem áll fenn adótartozása. Az adókedvezmény mértéke: 40%
 • Mentesség: az a 90 éven felüli az adott ingatlanban állandó lakosként bejelentett személy, aki egyedül él az ingatlanban és ott más személy lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik és az ingatlant nem is lakja, valamint aki az ingatlan-nyilvántartás hatályos adatai szerint az ingatlan vonatkozásában haszonélvezeti joggal, vagy tulajdonjoggal rendelkezik előző évekre vonatkozóan nem áll fenn adótartozása, mentesül az adó megfizetése alól

Bankszámlaszám: 11742087-15393764-02820000

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjról Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII.04.) számú rendelete rendelkezik, melyet ide kattintva ismerhet meg.

Bankszámlaszám: 11742087-15393764-03920000

Back to top