Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztató a változtatási tilalom elrendeléséről

Tájékoztató a változtatási tilalom elrendeléséről

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2022. (04.27.) KT határozata alapján, mely szerint a településrendezési feladatok megvalósítása, a településrendezési eszközök módosítása és a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a helyi építési szabályzatáról szóló 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendeletében foglaltakat módosítani kívánja, Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva változtatási tilalmat rendel el, Szigetmonostor Község Önkormányzata:

  1. Lke jelű Kertvárosias lakóterület övezetére,
  2. Vi jelű Intézményterületre,
  3. Üü jelű Üdülőházas terület övezetére,
  4. Kb-Ki jelű Különleges beépítésre nem szánt kikötő terület övezetére,
  5. Kb-Ehs jelű Különleges egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület övezetére.

A változtatási tilalom alá eső területeken az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével, (melyek az alábbiak:

(7) A tilalom nem terjed ki:

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,

b) a korábban gyakorolt használat folytatására,

c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá

d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,

e) a honvédelmi és katonai célú területre,

f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.)

telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, valamint más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Továbbá, az építési tilalom alá eső területen, az alábbi építési tevékenységek végzése

a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,

b) a bontási munkák,

c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,

d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá

e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,

f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények építési tevékenységeinek végzése,

kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

A rendelettel szabályozott változtatási tilalom a helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépése napján, de legfeljebb a rendelet hatályba lépésétől számított 3 év elteltével megszűnik. A rendelet 2022. június 15. napján lép hatályba.

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet hatályba lépését illetően, javasolt figyelembe venni a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (Hatály: 2022.VI.1. – határozatlan) 155. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakat.

A hivatkozás alapján, 2022. június 30-ig az építtető a választásától függően
a) jogszerűen alkalmazhatjafüggetlenül az alkalmazhatóságukra megállapított rendelkezésektől

aa) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,

ab) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,

ac) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve

ad) az aa)-ac) alpont szerinti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály bármely építmény tekintetében a 2020. november 4-ét követően hatályba lépett vagy lépő, új kötelezettséget megállapító vagy meglévő kötelezettséget szigorító rendelkezését (a továbbiakban együtt: új előírás), vagy

b) – az új előírás helyett – jogszerűen alkalmazhatja az a) pont aa)-ad) alpontja szerinti jogszabályoknak a 2020. november 4-ét megelőző napon hatályos rendelkezését.

A tájékoztatót, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (3) bekezdése a alapján Dr. Vaczó-Tánczos Szilvia jegyző nevében és megbízásából Demkó Katalin aljegyző készítette.

További tájékoztatásért kérem forduljon hozzánk bizalommal!

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal és Szigetmonostor Község Önkormányzata

Demkó Katalin, aljegyző 06-70-374-0542 és Molnár Zsolt, polgármester 06-70-456-9479

Szigetmonostor, 2022. május 31.

A Tájékoztatót készítette:

Demkó Katalin

aljegyző

A sürgősségi indítvány innen tölthető le.

A rendelet szövege innen tölthető le.

Back to top